top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Formulář pro odstoupení od smlouvy, formulář pro uplatnění reklamace.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku 

Obchodní společnost BOMTON ACADEMY s.r.o., IČO: 21193649, sídlem Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha - Nové Město, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 398081/MSPH (dále jen „zhotovitel“) vydává tímto v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb (dále jen „VOP“).

I. Účel VOP

  

1) Účelem těchto VOP je upravit práva a povinnosti mezi zhotovitelem a jednotlivými objednateli při uzavírání smluv o dílo, jejichž předmětem je poskytnutí výuky formou kurzu nabízeného zhotovitelem v rámci jeho internetového obchodu provozovaného na internetových stránkách www.bomtonacademy.cz
2) Ustanovení těchto VOP se vztahuje na smlouvy o dílo uzavírané mezi zhotovitelem jako podnikatelem a objednateli jako spotřebiteli. Pro případ smluv o dílo uzavíraných mezi zhotovitelem a objednateli, kteří nejsou spotřebiteli, budou aplikovány obecné právní předpisy, zejména ObčZ.

II. Informace o zhotoviteli

 

1) Základní údaje o zhotoviteli: obchodní firma: BOMTON ACADEMY s.r.o., IČO: 21193649, sídlem Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha - Nové Město, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 398081/MSPH, číslo bankovního účtu: 6273940003/5500, adresa pro doručování elektronické pošty: academy@bomton.cz 
2) Kontaktní údaje jako poštovní adresa pro doručování, e-mail a telefonní čísla jsou dále uvedeny na internetových stránkách www.bomtonacademy.cz v záložce Kontakt.
3) Zhotovitel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1) písm. e) ObčZ.

 

III. Použité pojmy

    

Pro účely těchto VOP platí, že:
a) spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, tzn. pro případ těchto VOP se zhotovitelem, nebo s ním jinak jedná;
b) smluvními stranami jsou zhotovitel a objednatel;

c) prostředkem komunikace na dálku je takový prostředek, který umožní uzavřít smlouvu o dílo bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran;
d) internetovým obchodem zhotovitele je místo provozované na internetových stránkách www.bomtonacademy.cz, které umožňuje uzavření smlouvy o dílo mezi smluvními stranami;
e) kurzem jsou vzdělávací kurzy, semináře, workshopy, apod., které jsou nabízené zhotovitelem v rámci jeho internetového obchodu, a kterých se mohou objednatelé zúčastnit;
f) smlouvou o dílo je smluvní vztah mezi smluvními stranami, ze kterého vznikne zhotoviteli povinnost poskytnout objednateli plnění, kterým je výuka formou kurzu, a objednateli oprávnění se jím vybraného kurzu za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo a v těchto VOP zúčastnit a povinnost zaplatit za něj zhotoviteli cenu.

IV. Smlouva o dílo

      

1) Smlouva o dílo je mezi smluvními stranami uzavírána prostředkem komunikace na dálku, kterým je internetový obchod zhotovitele.
2) Smlouva o dílo je uzavírána tak, že objednatel v rámci internetového obchodu zhotovitele vybere kurz, kterého se chce zúčastnit, a na který jsou volná místa, a podle jednotlivých kroků (krok 1. až krok 7.) uvedených na internetových stránkách www.bomtonacademy.cz v rámci objednávkového formuláře zadá požadované údaje a kurz závazně objedná.

Krok 1: Objednatel si z nabídky vybere kurz dle svého uvážení s podmínkou, že na daném kurzu je volná kapacita.
Krok 2:  Objednatel zvolí položku: přihlásit se na kurz.
Krok 3: Objednatel vyplní v elektronickém formuláři požadované údaje: jméno, příjmení, telefon a email. Pokud bude požadovat vystavit fakturu na jiné údaje, vyplní je v dalším formuláři.
Krok 4: Objednatel si zvolí preferovaný způsob úhrady objednávky (buď platebním příkazem nebo on-line platbu), vyplní všechny požadované údaje nutné pro úspěšnou realizaci platební transakce a zrealizuje ji.
Krok 5: Objednatel prohlásí, že souhlasí s těmito VOP, a že souhlasí s tím, aby v případě, že má být kurz zahájen před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy, která je čtrnáct dnů ode dne účinnosti smlouvy o dílo, tj. ode dne doručení akceptace obsahu objednatelem odesílané objednávky zhotovitelem, pak výslovně objednatel souhlasí s tím, aby kurz byl zahájen a konal se před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy uvedené v této větě, a zároveň, že si je objednatel vědom toho, že v tomto případě nemá právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne její účinnosti.
Krok 6: Objednatel zvolí odeslání objednávky.
Krok 7: Splněním předchozích kroků je objednávka dokončena.

Objednáním účasti na kurzu potvrzuje objednatel, že se seznámil s těmito VOP, že je jimi vázán, že souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo užitím prostředku komunikace na dálku, a v případě, že má být kurz zahájen před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy o dílo uvedené v čl. X. odst. 3) těchto VOP, pak souhlasí s tím, aby byl kurz zahájen a konal se před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy o dílo uvedené v čl. X. odst. 3) těchto VOP. Učiněná objednávka musí být akceptována zhotovitelem. Akceptace zhotovitele nabývá účinnosti a smlouva o dílo je uzavřena okamžikem, kdy jeho akceptace obsahu objednávky dojde objednateli. Současně s akceptací obsahu objednávky zašle zhotovitel objednateli na jím zadaný e-mail daňový doklad nebo fakturu (dále jen „doklad“) s údaji o vybraném kurzu, který je nutno uhradit ve lhůtě splatnosti na něm uvedené.

3) Objednávka objednatele podle odst. 2) je považována za platnou, obsahuje-li veškeré předepsané údaje tak, jak jsou uvedeny v objednávkovém formuláři.
4) Zhotovitel je oprávněn vyžádat si od objednatele potvrzení pravosti a pravdivosti údajů uvedených na jeho objednávce, tzn. autorizaci objednávky objednatele, na základě které budou ověřeny údaje v objednávce, a to zejména formou písemné listovní zásilky, telefonicky nebo e-mailem. Nebude-li objednatel reagovat na žádost zhotovitele o autorizaci objednávky, a to 
a) do pěti (5) dnů ode dne učinění žádosti zhotovitele o autorizaci objednávky, nebo
b) nejpozději do čtyřicetiosmi (48) hodin před zahájením kurzu, má-li být kurz zahájen dříve než sedm (7) dnů ode dne učinění žádosti zhotovitele o autorizaci objednávky, nebo odmítne-li objednatel objednávku autorizovat, tzn. potvrdit pravost a pravdivost všech údajů na ní, je zhotovitel oprávněn odmítnout učiněnou objednávku a byla-li již uzavřena smlouva o dílo, je oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
5) Objednatel je oprávněn jednostranně zrušit svou objednávku do dvacetičtyř (24) hodin od okamžiku, kdy tuto svou objednávku vůči zhotoviteli učinil. Zrušení objednávky provede objednatel tak, že oznámení o zrušení objednávky ve lhůtě uvedené v předchozí větě odešle na elektronickou adresu zhotovitele uvedenou v čl. II. odst. 1) těchto VOP. Ustanovení tohoto odstavce neplatí a právo na jednostranné zrušení objednávky objednatel nemá, pokud si objednal účast na kurzu, který má být zahájen do sedmdesátidvou (72) hodin od okamžiku, kdy tuto svou objednávku vůči zhotoviteli učinil.
6) Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, které objednateli vzniknou v souvislosti s uzavřením smlouvy o dílo (např. náklady na připojení k síti INTERNET), si hradí objednatel sám. Zhotovitel neúčtuje objednateli náklady na prostředky komunikace na dálku.
7) Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo.
8) Smlouva o dílo bude po svém uzavření uložena u zhotovitele a je přístupná objednateli k jeho žádosti zaslané zhotoviteli na elektronickou adresu uvedenou v čl. II. odst. 1) těchto VOP, a to nejdéle po dobu čtyř (4) let ode dne účinnosti smlouvy o dílo. 
9) Objednatel má možnost před odesláním objednávky zkontrolovat již vložená data, a pro případ, že bude třeba z jeho strany objednávku upravit, má možnost měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil až do okamžiku, kdy objednávku ukončil a závazně objednal.

V. Kurz

     

1) Předmětem díla podle smlouvy o dílo je výuka v rámci vybraného kurzu v závazné objednávce objednatele učiněné podle čl. IV. odst. 2) těchto VOP.
2) Popis kurzu je uveden v rámci internetového obchodu. 
3) Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu v kurzu, například na změnu místa a/nebo času (data) konání kurzu, změnu lektora, apod., a dále si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části z organizačních nebo provozních důvodů. O skutečnostech podle předchozí věty musí objednatele informovat na email a telefon uvedený v objednávce podle čl. IV. odst. 2) těchto VOP. Nebude-li objednatel se změnou místa a/nebo času (data) konání kurzu souhlasit, je oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit a bude mu zhotovitelem již zaplacená cena kurzu v plné výši vrácena, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Ustanovení předchozí věty neplatí, jedná-li se o změnu místa konání kurzu pouze v rámci budovy (např. změna učebny), nebo jedná-li se o změnu času konání kurzu o méně než jednu (1) hodinu, kdy takové změny je objednatel povinen akceptovat. V případě zrušení kurzu zhotovitelem z organizačních nebo provozních důvodů bude objednateli již zaplacená cena kurzu v plné výši vrácena, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4) Objednatel je oprávněn před učiněním závazné objednávky kurzu podle čl. IV. odst. 2) VOP se formou e-mailové zprávy dotázat zhotovitele na jednotlivé údaje vztahující se ke kurzu.
5) Objednatel bere na vědomí, že obrázky u kurzu mají pouze orientačně informativní charakter a nemusí odpovídat skutečnému stavu. 
6) Zho
tovitel poskytuje kurz objednateli prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob, se kterými spolupracuje.

VI. Cena

    

1) Cena za účast na kurzu je uvedena pro každý kurz v rámci internetového obchodu zhotovitele. Cena je členěna na cenu bez DPH a cenu včetně DPH. Objednatel je povinen uhradit cenu včetně DPH.
2) Objednatel je povinen zaplatit za účast na kurzu cenu platnou v okamžiku účinnosti smlouvy o dílo. Do okamžiku účinnosti smlouvy o dílo je zhotovitel oprávněn kdykoli a bez udání důvodu měnit ceny za účast na kurzech uvedené pro jednotlivé kurzy v internetovém obchodu zhotovitele. 
3) K ceně včetně DPH nebudou objednateli účtovány jiné dodatečné náklady.
4) Nebude-li zhotovitelem stanoveno jinak, je podmínkou účasti na kurzu objednatelem plné uhrazení ceny. Nebude-li cena objednatelem řádně uhrazena před zahájením kurzu, smlouva o dílo pozbývá své účinnosti a objednatel se nebude moci kurzu účastnit. Ustanovením předchozí věty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody, která mu neuhrazením ceny objednatelem vznikla.
5) Je-li na účast na kurzu poskytována jakákoli sleva, nelze tuto slevu sčítat s jinými slevami nebo výhodami.

VII. Úhrada a splatnost ceny

    

....1) Cenu za účast na kurzu je objednatel povinen uhradit: 
a) bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, který je uveden na dokladu podle čl. IV. odst. 2) těchto VOP, nebo 
b) platební kartou prostřednictvím on-line platební branou, která je objednavateli k dispozici při objednání kurzu jako další platební prostředek.
2) Den splatnosti ceny za účast na kurzu je uveden na dokladu podle čl. IV. odst. 2) těchto VOP, přičemž se jedná o třetí (3
.) den ode dne vystavení dokladu podle čl. IV. odst. 2) těchto VOP. Pokud má být kurz zahájen dříve než je den splatnosti určený podle předchozí věty nebo ve stejný den jako je den splatnosti určený podle předchozí věty, je datem splatnosti ceny za účast na kurzu den přecházející dni zahájení kurzu. Nebude-li cena za účast na kurzu objednatelem řádně a včas uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit. Ustanovením předchozí věty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody, která mu neuhrazením ceny objednatelem vznikla. 
3) Cenu za účast na kurzu je uhrazena připsáním částky na bankovní účet zhotovitele.

VIII. Účast na kurzu

    

1) Objednatel je povinen dostavit se na místo konání kurzu uvedené v dokladu podle čl. IV. odst. 2) těchto VOP smlouvy nebo na místo změněné podle čl. V. odst. 3) těchto VOP a alespoň 15 minut před časem zahájení kurzu uvedeném v dokladu podle čl. IV. odst. 2) těchto VOP nebo před časem zahájení kurzu změněném podle čl. V. odst. 3) těchto VOP. Účast na kurzu je objednatel povinen zhotoviteli před vstupem do místa konání kurzu potvrdit, přičemž za potvrzení se považuje podpis objednatele na docházkovém listu.
2) Účast na kurzu bude objednateli umožněna pouze po prokazatelném doložení úhrady ceny za účast na kurzu objednatelem. 
3) Objednatel je srozuměn s tím, že dostaví-li se na kurz až po jeho zahájení, nemusí mu být již účast na kurzu umožněna. 
4) Objednatel nemá nárok na odstoupení od této smlouvy, na vrácení jakékoli části ceny za účast na kurzu a nemá práva z odpovědnosti za vady mimo jiné v případě, že nastane skutečnost uvedená v odst. 3), že v důsledku svého opožděného příchodu se nezúčastní celého kurzu, ale pouze jeho části, nebo že se vůbec na kurz nedostaví. 
5) Náklady spojené s dopravou do místa konání kurzu nese objednatel.
6) Objednatel je povinen řídit se v průběhu kurzu pokyny lektora.

7) Zhotovitel splní svou povinnost umožnit objednateli účastnit se kurzu zasláním dokladu podle čl. IV. odst. 2) těchto VOP objednateli. 

IX. Práva objednatele z odpovědnosti za vady 

    

1) Zhotovitel odpovídá objednateli za vady, které se projeví jako rozpor se smlouvou o dílo. Objednatel je oprávněn uplatnit u zhotovitele pouze následující vady:
a) způsob vedení kurzu lektorem;
b) metodický obsah kurzu;
c) organizaci kurzu,
dále společně jen „vady“.
2) Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy ji zjistil, nejpozději však do sedmi (7) dnů ode dne konání kurzu. Je-li kurz vícedenní, pak do sedmi (7) dnů od poslední dne, kdy se kurz konal. 
3) Objednatel má zejména následující práva z odpovědnosti za vady kurzu, a to: právo na přiměřenou slevu z ceny za účast na kurzu odpovídající povaze a rozsahu vady nebo poskytnutí náhradního kurzu.
4) Práva z odpovědnosti za vady kurzu objednateli nenáleží zejména pokud:
a) se dostaví na kurz až po jeho zahájení a nebude mu v důsledku jeho pozdního příchodu účast na kurzu umožněna;
b) se na kurz vůbec nedostaví;
c) se na kurz dostaví později, nemá práva z odpovědnosti za vady kurzu ve vztahu k té části kurzu, které se neúčastnil;
d) objednatel vadu sám způsobil;
e) není vada uplatněna způsobem a ve lhůtě podle odst. 2).
5) Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje objednatel u zhotovitele na adrese Blanická 15, 120 00 Praha - Vinohrady, a to v pracovní dny od 9 hod. do 14 hod. Zhotovitel umožňuje objednateli uplatnit reklamaci vyplněním a odesláním vzorového formuláře pro reklamaci kurzu. Formulář pro reklamaci kurzu tvoří přílohu těchto VOP a nachází se na internetových stránkách www.bomtonacademy.cz v záložce Kontakt. 
6) Zhotovitel objednateli vystaví: 
a) po obdržení reklamace potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje; 
b) po vyřízení reklamace potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace (dále jen „reklamační protokol“). 
7) Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření smlouvy o dílo, a to předložením dokladu, podrobně popsat vadu kurzu, uvést dobu a způsob zjištění vad/y  a zanechat e-mailový nebo telefonní kontakt. 
8) Zhotovitel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne na delší lhůtě. 
9) Objednatel je povinen poskytnout osobě vyřizující reklamaci veškerou nezbytnou součinnost k ověření existence reklamované vady a k vyřízení reklamace.
10) Objednatel bude zhotovitelem vyrozuměn o vyřízení reklamace emailem.
11) Objednatel má nárok na náhradu nákladů spojených s reklamací v nutné výši v případě, že reklamace byla zhotovitelem uznána jako oprávněná. V jiných případech nese náklady objednatel.

X. Odstoupení od smlouvy o dílo

    

1) Objednatel prohlašuje, že v případě, že se má kurz být zahájen před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy o dílo uvedené v odst. 3) tohoto článku VOP, pak výslovně souhlasí s tím, aby byl kurz zahájen a konal se před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy o dílo uvedené v odst. 3) tohoto článku VOP.
2) Zhotovitel upozorňuje objednatele, že v případě konání kurzu podle odst. 1) nemá objednatel právo na odstoupení od takové smlouvy o dílo, tj. ustanovení odst. 3) a následujících tohoto článku VOP se v tomto případě nepoužijí.
3) Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 1) a 2) tohoto článku VOP má objednatel právo odstoupit od smlouvy o dílo ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy o dílo (smlouva o dílo je v souladu s čl. IV. odst. 2) těchto VOP uzavřena okamžikem, kdy akceptace obsahu objednávky zhotovitelem dojde objednateli).
4) Ustanovením odst. 3) je objednatel poučen o svém právu odstoupit od smlouvy o dílo ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. f) ObčZ.
5) Zhotovitel umožňuje objednateli odstoupit podle odst. 3) prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy o dílo. Formulář pro odstoupení od smlouvy o dílo tvoří přílohu těchto VOP a nachází se na internetových stránkách www.bomtonacademy.cz v záložce Kontakt. Zhotovitel potvrdí objednateli v textové podobě přijetí formuláře pro odstoupení.
6) Odstoupí-li objednatel podle odst. 3) od smlouvy o dílo, vrátí mu zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy o dílo, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy o dílo přijal, stejným způsobem. Zhotovitel vrátí objednateli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím objednatel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. 

7) Objednatel nemůže odstoupit od spotřebitelské smlouvy v případech uvedených v § 1837 ObčZ.

XI. Ochrana osobních údajů

   

1) Objednatel souhlasí s tím, aby mu zhotovitel zasílal obchodní sdělení a jiné informace o své činnosti. 
2) Zhotovitel je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOÚ“) registrován jako správce osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, registrační číslo 00032583.
3) Objednatel tímto ve smyslu ZoOÚ vyslovuje svůj souhlas s tím, aby zhotovitel zpracovával osobní údaje objednatele, které jsou nezbytné k jednání o uzavření smlouvy o dílo, tj. zejména: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, dodací adresa, fakturační informace, telefonní číslo, emailová adresa a další nezbytné informace potřebné k jednání o uzavření smlouvy o dílo. Souhlas objednatele podle předchozí věty je dán pro účel zpracování osobních údajů ve smyslu registrace zhotovitele jako správce osobních údajů, tj. k účelu prodejnímu, marketingovému a k provozu e-shopu zhotovitele. Souhlas objednatele podle tohoto odstavce je dán na dobu 10 let. Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel k výše uvedeným osobním údajům přiřazoval případně další objednatelem poskytnuté osobní údaje. Poskytnutí osobních údajů objednatelem zhotoviteli je dobrovolné.
4) Zhotovitel tímto ve smyslu ZoOÚ informuje objednatele, že objednatelem poskytnuté údaje budou zpracovávány k účelu ve smyslu registrace zhotovitele jako správce osobních údajů, tj. k účelu prodejnímu, marketingovému a k provozu e-shopu zhotovitele, a to v rozsahu nezbytném pro plnění podle smlouvy o dílo a dále v rozsahu nezbytném pro další prodejní a marketingové účely zhotovitele. Zhotovitel dále informuje objednatele o jeho právu přístupu k osobním údajům a právu na opravu osobních údajů. 
5) Pokud objednatel zjistí nebo se domnívá, že zhotovitel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) požádat zhotovitele o vysvětlení,
b) požadovat, aby zhotovitel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
6) Bude-li žádost podle odst. 5) shledána oprávněnou, zhotovitel odstraní n
eprodleně závadný stav.
7) Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu zhotovitel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat
8) Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o změně ve svých osobních údajích. Jakékoli změny či žádosti o odstranění osobních údajů budou objednatelem zasílány zhotoviteli listovní zásilkou do sídla zhotovitele uvedeného v čl. II. odst. 1) těchto VOP nebo elektronickou poštou na adresu uvedenou v čl. II. odst. 1) těchto VOP. Objednatel ve svém podání uvede podstatu změny či rozsah žádosti o odstranění osobních údajů tak, aby zhotovitel mohl tuto změnu provést či konkrétní osobní údaj odstranit. 

XII. Mimosoudní řešení sporů

   

1) Zhotovitel zřizuje pro případné stížnosti  objednatelů jako spotřebitelů e-mailovou adresu určenou pro podání stížností: academy@bomton.cz. Zhotovitel je povinen prostřednictvím e-mailu neprodleně potvrdit obdržení stížnosti. Stížnost objednatele je zhotovitel povinen posoudit do 7 dnů od jejího obdržení. Výsledek zhotovitel sdělí objednateli prostřednictvím e-mailu. 
2) Zhotovitel informuje objednatele jako spotřebitele ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, na kterého se má objednatel právo obrátit s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem je Česká obchodní inspekce (dostupná na webové stránce: http://www.coi.cz/).
3) Zhotovitel dále informuje objednatele jako spotřebitele ve smyslu čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line), o existenci platformy pro řešení sporů on-line (dostupná na webové stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platformu pro řešení sporů on-line může objednatel použít při mimosoudním řešení sporu z smlouvy o dílo uzavřené online s zhotovitelem. Email zhotovitele je: academy@bomton.cz.
4) Objednatel jako spotřebitel se dále může se stížnostmi obracet na Českou obchodní inspekci. Informace o kontrolních pravomocích České obchodní inspekce jsou uvedeny na adrese: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-pod
netu-dotazu/.

XIII. Ustanovení závěrečná

  

1) Práva a povinnosti neupravená v těchto VOP řídí se dále platnými právními předpisy, zejména ObčZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Písemné ujednání mezi smluvními stranami odlišné od VOP má před těmito VOP přednost.
2) Tyto VOP a jednotlivé smlouvy o dílo jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o dílo lze uzavřít v českém jazyce. 
3) Osobou odpovědnou za provoz internetového obchodu provozovaného na internetových stránkách www.bomtonacademy.cz je Petra Houšťavová , tel.: +420 734 797 405.
4) Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 17. 4. 2024

V Praze dne 17. 4. 2024
BOMTON ACADEMY s.r.o.
Petra Houšťavová

bottom of page